Regulamin Konkursu

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest firma ZELOS Marcin Krzyżkowiak z siedzibą w Łomży, ulica Fabryczna 9A/13, 18-400 Łomża.
 2. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 3. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/cannarchPL.

§ 2.  PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
 2. Odpowiedzi zgłoszone do  niniejszego Konkursu  muszą być oryginalne, niepublikowane wcześniej, wolne od wad prawnych, nie naruszające jakichkolwiek praw osób trzecich.

§ 3.WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
  1. posiadanie przez Uczestnika zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
  1. zaznaczenie “Lubię to” na fanpage CannArch,
  1. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu na Facebooku,
  1. zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie poprzez odpowiedź na pytanie konkursowe, tj. wskazanie i uzasadnienie wybranego zastosowania konopi w kontekście osiągnięcia jednego z 17 Celów Odpowiedzialnego Rozwoju, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs trwa od dnia 15 stycznia 2021 godz. 19:00 do 24 stycznia 2021 godz. 23:59.
 4. Uczestnik może podać nieograniczoną liczbę odpowiedzi. Nie ma możliwości ich wycofania z Konkursu.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony przez Facebook.

§ 3. NAGRODA

 1. Nagrodami głównymi w konkursie są trzy książki Cannabis and Sustainable Development o wartości ok 50 euro każda.
 2. Nagrodami dodatkowymi są dwa zestawy słodyczy firmy Hempoint o wartości ok 50zł każdy.
 3. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani na nagrodę innego rodzaju.
 4. Laureat może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. W ciągu 5 dni od zakończenia konkursu Organizator  wybierze 3 najciekawsze spośród zgłoszonych odpowiedzi, których Autorzy zostaną nagrodzeni.
 2. Nagrodę dodatkową otrzymają również Autorzy dwóch najszybciej zgłoszonych odpowiedzi.
 3. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail podany w Profilu lub – w razie braku możliwości skontaktowania się w powyższy sposób – poprzez wiadomość wysłaną na Facebooku.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu zostanie opublikowane w poście na profilu CannArch na Facebook oraz na stronie www.mkzelos.com. Uczestnik może zastrzec, iż jego dane osobowe nie będą publikowane.
 5. Nagroda musi zostać odebrana w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konkursu, tj. 24 lutego 2021 r.
 6. Warunkiem odbioru nagrody jest odbiór osobisty lub drogą pocztową. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Uczestnika w momencie wydania nagrody, w celu identyfikacji, a także potwierdzenia jego pełnoletności – na podstawie stosownego dokumentu tożsamości.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych osobowych. Organizator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji na Facebook, w tym za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 8. W przypadkach wykrycia przez Organizatora działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ogłoszenia wyników – na adres Organizatora: 18-400 Łomża , ul. Fabryczna 9A/13 (liczy się data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora).
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie pozostawiona będzie bez rozpoznania.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na Facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. PRAWA AUTORSKIE

 1. W Konkursie mogą brać udział jedynie propozycje odpowiedzi będące wynikiem indywidualnej pracy twórczej Uczestników, nienaruszające praw osób trzecich oraz wolne od wad prawnych.
 2. Z chwilą zgłoszenia hasła do Konkursu następuje ostateczne przeniesienie przez Uczestnika Konkursu, praw autorskich do korzystania i rozporządzania hasłem na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu – do dnia upływu terminu. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu Facebook.
 3. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przewiń do góry